Skip to main content
search
0

Kako izvaditi međunarodnu vozačku dozvolu i šta nam je sve potrebno?

Međunarodna vozačka dozvola se izdaje se na osnovu Međunarodne konvencije o saobraćaju na putevima iz 1968. godine, a u skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima.

Međunarodna vozačka dozvola se izdaje u prostorijama AMSS-a u vašem gradu. Može se izdati i na samom graničnom prelazu. Može se izdati državljanima  Republike Srbije  i stranim državljanima koji poseduju važeću vozačku dozvolu, izdatu u Republici Srbiji. Strani državljani moraju da imaju dokaz o boravku ili prebivalištu u Republici Srbiji.
Međunarodna vozačka dozvola važi tri godine od datuma izdavanja, osim u slučaju kada važnost nacionalne vozačke dozvole ističe pre tog roka. Bitno je napomenuti i da se međunarodna vozačka dozvola ne može izdati na osnovu probne vozačke dozvole.

Zemlje u Evropi za koje treba Međunarodna dozvola:

Albanija, Belgija, Grčka, Danska, Italija, Lihtenštajn, Monako, Norveška, Nemačka, Francuska, Holandija, Švajcarska, Švedska, Španija.

Međunarodna vozačka dozvola – izdavanje

Izdavanje MVD se vrši na lični zahtev i uz prisustvo korisnika.

Uz zahtev za izdavanje MVD (Obrzac 1. Pravilnika o MVD) se prilaže dokumentacija propisana članom 3 Pravilnika o MVD , i to:

  1. važeće lične karte – na uvid
  2. važeće vozačke dozvole, na osnovu koje se zahteva izdavanje međunarodne vozačke dozvole na uvid, kao i fotokopija te dozvole
  3. 2 fotografije formata 35 mm x 45 mm koje ispunjavaju uslove za izdavanje vozačke dozvole
    dokaz o uplati propisane naknade
  4. uverenje teritorijalno nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova o izrečenim ili izvršenim važećim zaštitnim merama, odnosno merama bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom

Pored navedene dokumentacije, lice koje podnosi zahtev za izdavanje MVD mora da priloži i dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi za izdavanje MVD u skladu sa zakonom o republičkim administrativnim taksama.

Sa obzirom na to da je Međunarodna vozačka dozvola “prepis” nacionalne vozačke dozvole, MVD i nacionalna vozačka dozvola moraju da se nose zajedno, u kompletu.

Dokaz o uplati propisane naknade. Naknada za izdavanje MVD iznosi 2.000, 00 dinara.

Uverenje teritorijalno nadležne organizacione jedinice Mup-a. Uz zahtev se prilaže i Uverenje teritorijalno nadležne organizacione jedinice MUP-a o izrečenim i izvršenim važećim zaštitnim merama, odnosno merama bezbednosti zabrane uparavljenja motornim vozilom.

Dokaz o uplati takse za izdavanje

Lice koje podnosi zahtev za MVD, mora da priloži dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu od 740,00 dinara (za zahtev 260,00 dinara i 480,00 dinara za izdavanje MVD) u skladu sa tarifnim brojem 40 Zakona o republičkim administrativnim taksama.
Izdavaoci MVD su dužni da na Zahtevu za izdavanje MVD, evidentiraju napomenu da je izvršen uvid u dokaz o plaćenoj taksi u iznosu od 740 dinara i da to overe pečatom i potpisom. Dokaz je uplatnica na ime fizičkog lica koja se čuva u arhivi AMSS. Račun primaoca je: 840-742221843-57, primalac je Republika Srbija. Poziv na broj se razlikuje u zavisnosti od opštine u kojoj se izdaje dozvola.

Izvor: Auto-moto savez Srbije