Skip to main content
search
0

USLOVI KORIŠĆENJA

Upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, molimo vas da ne koristite ovaj internet sajt. Velmark – D d.o.o može izmeniti ove uslove u bilo kom trenutku izmenama u ovom tekstu. 

Osnovni podaci o firmi Velmark – D d.o.o.

Naziv frme: Velmark – D d.o.o.

Sedište firme: Vojvode Stepe 167, 11010 Voždovac, Beograd, Srbija

Adresa za prijem elektronske pošte: velmark@mts.rs

Opšti uslovi korišćenja

Firma Velmark – D d.o.o. je vlasnik sajta  www.velmark.rs. Posetom ili kupovinom na našem sajtu prihvatate uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima koja se primenjuju. Zadržavamo pravo da bez prethodnog obaveštavanja vršimo izmene i dopune “Uslova korišćenja”.

Ovaj sajt pre svega služi da vas informiše o našem asortimanu i cenama. Da bi ste pregledali naš sajt i upoznali se sa cenama, ne morate se registrovati na samom sajtu.

Cene na sajtu

Sve cene su iskazane u dinarima sa uračunatim pdv-om. Velmark – D d.o.o. zadržava pravo da promeni cene bez prethodne najave. Trudimo se da cene na sajtu budu ažurne.

Poručivanje proizvoda koje želite da kupite – korpa

U koliko se odlučite da kupite neki artikal iz naše ponude kliknite na dugme “Dodaj u korpu. Time ste proizvod ubacili u svoju korpu. Možete upisati koliki broj komada želite da kupite a takođe možete promeniti količinu. Takođe možete odustati od kupovine, izbrisati jedan artikl ili sve artikle.

Ubacivanjem artikla u korpu ne znači da ste taj artikal i kupili. Ako na sajtu piše da je artikl na stanju, može se desiti da nemamamo dovoljnu količinu ili se u međuvremenu taj artikl prodao u poslovnicama.

Način plaćanja

Ukoliko kupujete robu putem našeg sajta www.velmark.rs, robu šaljemo brzom poštom, tada robu plaćate kuriru brze pošte. Trenutno, jedini oblik plaćanja kurirskoj službi je gotovinski.

Trošak dostave

Dostavu vršimo putem kurirske službe u toku radnje nedelje, ponedeljk-petak. Poručeni paketi petkom, isporučuju se ponedeljkom. Svi naručeni paketi koji se poruče do 14h biće spremni za kurisrsku službu istog dana gde vreme isporuke možete očekivati u roku od 24h, a najkasnije 48h. Tošak dostave snosi kupac.

Prijem paketa

U cilju što bolje saradnje, molimo Vas da prilikom preuzimanja pošiljke proverite da li ambalaža ima vidna oštećenja (pocepana, mokra, blatnjava…).

Oštećene pošiljke niste u obavezi da preuzmete.

Ukoliko se desi da je roba koja Vam je isporučena ima oštećenja nastala u transportu, potrebno je da na licu mesta sastavite zapisnik sa kurirom i obavestite nas o nastaloj situaciji.

Za sve nepravilnosti vezano za isporuku robe budite slobodni da nas kontaktirate, kako bismo pokušali da utičemo na kvalitet usluge kurirskih službi.

Reklamacije, saobraznost i garancija

IZJAVA O ODUSTANKU OD UGOVORA O KUPOPRODAJI ZAKLJUČENOG NA DALJINU

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, (Sl.gl.RS br.62/2014) obrazac Izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na e-mail adresu velmark@mts.rs  ili na adresu firme:

Velmark – D d.o.o.

Vojvode Stepe 167, 11010 Voždovac,

Beograd, Srbija

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija izjavom o odustanku od ugovora ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač a koje nije prevoznik.
Odustajanjem od ugovora oslobađate se svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora.

Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac- izjava o odustanku od ugovora.

Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da bez navođenja razloga odustane od ugovora.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl.34 i 35 ovog zakona.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku

Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, trgovac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju je po osnovu ugovora isporučio potrošaču, odnosno kada primi dokaz da je potrošač robu poslao trgovcu, bez obzira koju od tih radnji je potrošač prvo preduzeo.

Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac- izjavu o odustanku od ugovra.

Obrazac Izjave o odustanku od ugovora možete preuzeti ovde.

Opisi proizvoda

Velmark – D  d.o.o. se trudi da na sajtu sve proizvode opiše što je moguće detalnije. Velmark – D  d.o.o. ne garantuje da su svi navedeni podaci i slike u vezi proizvoda 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od opisa koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju, sa neoštećenom fabričkom ambalažom i kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili, a mi ćemo vam vratiti novac.

Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija

Zakon o zaštiti potrošača “Službeni glasnik RS, br.62 od 13. Juna 2014, 6 od 28 Januara 2016. – dr. zakon, 44 od 08. Juna 2018 – dr. zakon

Član 27

Trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija, pored podataka iz člana 13. ovog zakona, na jasan i razumljiv način potrošača obavesti o:

 1. adresi na kojoj posluje, ako ne posluje na adresi na kojoj mu je sedište ili prebivalište i adresi, broju faksa i adresi elektronske pošte trgovca u čije ime postupa na koju potrošač može da izjavi reklamaciju;
 2. prodajnoj ceni koja obuhvata ukupne troškove za obračunski period u slučaju ugovora sa neodređenim trajanjem ili ugovora koji sadrži pretplatu; kada se ovakvim ugovorima predviđa plaćanje fiksne sume, prodajna cena obuhvata ukupne mesečne troškove; kada se ukupni troškovi ne mogu pouzdano unapred obračunati, saopštava se način na koji će se prodajna cena obračunavati;
 3. trošku korišćenja sredstava komunikacije na daljinu za zaključivanje ugovora kada se taj trošak obračunava na osnovi različitoj od osnovne tarife;
 4. uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa članom 28. ovog zakona;
 5. obavezi da plati trgovcu razumne troškove u skladu sa članom 35. stav 3. ovog zakona, ako potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je podneo zahtev u skladu sa članom 28. stav 2. i članom 29. ovog zakona;
 6. kada pravo na odustanak od ugovora nije predviđeno u skladu sa članom 37. ovog zakona, o podatku da potrošač ne može da koristi pravo na odustanak ili, gde je primenjivo, okolnostima pod kojima potrošač gubi pravo na odustanak od ugovora;
 7. postojanju njegovog ugovornog odnosa sa poštanskim operatorom preko koga potrošač može, u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, da pošalje robu o trošku trgovca.

U zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja i vrste robe, trgovac je dužan da potrošača obavesti i o:

 1. dužnosti potrošača da snosi troškove povraćaja robe u slučaju odustanka od ugovora i, za ugovore na daljinu, ako se roba zbog svojih karakteristika ne može vratiti poštom, troškove vraćanja robe;
 2. postojanju primenjivih kodeksa dobre poslovne prakse i načinu na koji se može steći uvid u sadržaj kodeksa, gde je primenjivo;
 3. minimalnom trajanju ugovornih obaveza potrošača u skladu sa ugovorom;
 4. postojanju i uslovima za polaganje depozita ili drugih finansijskih garancija koje potrošač na zahtev trgovca treba da plati ili dostavi;
 5. mogućnosti pristupa vansudskim mehanizmima za rešavanje sporova koje trgovac unapred prihvata i načinima pristupa.


Ukoliko trgovac ne ispunu obavezu obaveštavanja o dodatnim troškovima iz člana 13. tačka 3) ovog zakona i stava 2. tačka 1) ovog člana potrošač nije dužan da snosi te troškove.

Trgovac je dužan da podatke iz st. 1, 2. i 6. ovog člana pruži potrošaču na srpskom jeziku.

Podaci iz st. 1, 2. i 6. ovog člana predstavljaju sastavni deo ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija.

Teret dokazivanja izvršenja obaveza u skladu sa st. 1, 2. i 6. ovog člana i čl. 30. i 31. ovog zakona je na trgovcu.

Član 28

 • Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).
 • Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).
 • Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana.
 • Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.
 • Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.
 • Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.
 • Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.
 • Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača

Preuzmite obrazac za odustajanje od trgovine

Pravo na privatnost i bezbednost

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, podaci koje ostavljaju potrošači na sajtu, koriste se isključivo za komunikaciju u slučajevima kupovine i isporuke robe. Velmark – D d.o.o. lične podatke kupaca ne koristi za druge namene niti će to raditi.